ISPM 15

Kezdőoldal / ISPM 15

Petra Trans - Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

2700 Cegléd, Kossuth Lajos utca 86.

Telefon: +36 53/500-978

Fax: +36 53/311-753

E-mail: info@petratrans.hu

ISPM 15

62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

A zárlati károsítók fa csomagolóanyaggal történő terjedésének megakadályozására a FAO (Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete), az ISPM 15. nemzetközi növényvédelmi szabványában szabályozza a fa csomagolóanyagok nemzetközi kereskedelmét.

Az Európai Unió az új követelményt, a harmadik országokból származó bármely áru fa csomagolóanyagára vonatkozóan 2004/102/EK és 2005/15/EK irányelvekkel módosított 2000/29/EK irányelvben szabályozza.

Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be.

62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a következő 37-43. pontokkal egészül ki:

“37. Kéregmentes faanyag: olyan faanyag, amelyről a kérget a göcsök körül ott maradt, illetve a fatest mélyedéseibe ékelődött kéreg kivételével teljesen eltávolították.

38.Kémiai impregnálás: a faanyag vegyszerrel történő kezelése nyomás alatt, hivatalosan elismert műszaki specifikációnak megfelelően.

39.Kérgezés: a kéreg eltávolítása a hengeres fa felületéről (a faanyag nem lesz szükségszerűen kéregmentes) .

40. Alátétfa: az áru biztosítására vagy megtartására használt fa csomagolóanyag, amely azonban nem marad kapcsolatban az áruval.

41.Mesterséges szárítás: az a folyamat, amelynek során a faanyagot zárt kamrában a levegő hőmérsékletének és nedvességtartalmának ellenőrzése mellett szárítják annak érdekében, hogy a tervezett nedvességtartalmat elérje.

42.Feldolgozott faanyag: ragasztó, hő és nyomás vagy ezek kombinációja használatával létrehozott faanyagból álló termék.

43.Nyersfa: faanyag, amelyet nem dolgoztak fel vagy nem kezeltek.”

2. §

Az R. első fejezete a következő 2/A. §-sal egészül ki: “2/A. § A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti integrált többéves nemzeti ellenőrzési tervhez a Központi Szolgálat elkészíti a növényegészségügyi ellenőrzésekre vonatkozó részanyagot.”

3. §

(1) Az R. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A 6. számú melléklet A. részében meghatározott növények, valamint az 5. számú melléklet A. részének II. szakaszában felsorolt lágyszárú palánták (Capsicum an-nuum, Lycopersicon lycopersicum, Musa L., Nicotiana L., Solanum melongena), vetőmagok (Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum, Medicago sativa, Phaseolus L.), áruburgonya termelőit, előállítóit, felvásárlóit, gyűjtőraktározóit, nagykereskedelmi forgalmazóit és importőreit, a Citrus Fortunella, Poncirus fajok termésének importőreit, gyűjtőraktározóit, valamint terményraktárt, malom-üzemet és takarmánykeverő-üzemet, a 23. számú melléklet szerinti jelzést alkalmazó, feldolgozatlan nyersfából fa csomagolóanyagot előállító üzemet, továbbá a faanyagok és fa csomagolóanyagok kezelését végző üzemet (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a Szolgálatnak nyilvántartásba kell vennie és egyedi azonosító számmal kell ellátnia.”

(2) Az R. 33. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

“(10) A 23. számú melléklet szerinti jelzést akkor lehet feltüntetni, ha a fa csomagolóanyag előállítása, illetve kezelése megfelel ezen melléklet előírásainak, és ez alapján a Szolgálat a jelzésben feltüntetendő nyilvántartási számot megadja. Hőkezelés esetén a megfelelést az üzemnek akkreditált vizsgáló intézet tanúsítványával kell igazolnia.”

 4. §

Az R. a következő 51/A. §-sal egészül ki: “51/A. § (1) A harmadik országból behozatalra kerülő, fa csomagolóanyagot tartalmazó szállítmánynak meg kell felelnie az 5. és 23. számú mellékletben foglaltaknak. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni

a) az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 2.3. és 8. pontja szerinti kivételek esetén,

b) a tértiárukra,

c) a más tagállamból harmadik országon keresztül érkező szállítmányra,

d) a harmadik országból az Európai Unió valamely tagállamán, illetve tagállamain keresztül harmadik országba szállítandó tranzit küldeményre.

(3) A vámhivatal szúrópróbaszerűen ellenőrzi a fa csomagolóanyagokon a 23. számú melléklet szerinti jelzés meglétét. Amennyiben a fa csomagolóanyag ellenőrzése során a vámhivatal a fa csomagolóanyag egészére vagy egy részére nézve megállapítja a megfelelő jelzés hiányát, a vámhivatal a vámeljárásra vonatkozó kérelmet elutasítja, egyidejűleg a szállítmány beléptetését megtagadja. Növényegészségügyi határkirendeltséggel rendelkező határállomáson a vámhivatal értesíti a Szolgálatot, amennyiben észleli a megfelelő jelzés hiányát.

(4) A Szolgálat a vámhivatal értesítése, továbbá növényegészségügyi ellenőrzésköteles szállítmányok esetén a megfelelő jelzés meglétét ellenőrzi, egyéb esetekben ellenőrizheti. A Szolgálat a megfelelő jelzés hiánya esetén az 53/A. § (2) bekezdésének d) pontjában, illetve az importőr kérésére és költségére az 53/A. § (2) bekezdésének a) vagy e) pontjában meghatározott intézkedést foganatosítja. Az 53/A. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti intézkedés foganatosítása esetén a vámhatóság a szállítmány beléptetését megtagadja.”

5. §

Az R. 69. §-ának o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

“o) a Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 22.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről, valamint az azt módosító,

1. a Bizottság 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK, 2003/22/EK, 2003/47/EK, 2003/116/EK, 2004/3 1/EK, 2004/70/EK, 2004/102/EK, 2004/103/EK és 2004/105/EK irányelve és a Tanács 2002/89/EK és 2005/15/EK irányelve,

2. az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről,”

6. §

Az R. 33. §-ának (3) bekezdésében a “nyilvántartási űrlapot” kifejezés helyébe a “bejelentési űrlapot” kifejezés, a 33. §-ának (4) bekezdésében a “nyilvántartási űrlapon” kifejezés helyébe a “bejelentési űrlapon” kifejezés lép.

7. §

(1) Az R. 2., 5. és 6. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 9. és 10. számú melléklete helyébe e rendelet 2. és 3. számú melléklete lép.

(3) Az R. e rendelet 4. számú melléklete szerinti 23. számú melléklettel egészül ki.

8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § 2006. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. számú melléklet II. fejezete

a) 2. pontjának az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontja jobb oldali oszlopának a) alpontját megállapító rendelkezése,

b) 4. pontjának az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 8. pontja jobb oldali oszlopának aa) alpontját megállapító rendelkezése

2006. március 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 4. számú melléklete A. részének 4. pontja,

b) az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának

4.pontja, valamint II. szakaszának 1. és 3. pontja,

c) az R. 6. számú melléklete A. része I. szakaszának 1.8. pontja,

d) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelet 6. számú mellékletének IV. fejezete,

e) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet melléklete V. fejezetének 2. pontja, továbbá

f) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 119/2004. (VII. 12.) FVM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(5) Az R. e rendelet 1. számú mellékletével beiktatott

5.számú melléklete A. része I. szakaszának 8. pontja jobb oldali oszlopának b) alpontja 2007. január 1-jén hatályát veszti.

(6) A 4. § által megállapított, az R. 51/A. §-ában foglaltakat e rendelet hatálybalépése után feladott szállítmányokra kell alkalmazni.

(7) Az R. 33. §-ának (1) bekezdése alapján 2005. december 31-ig nyilvántartásba vett, az R. 23. számú melléklete szerinti jelzést alkalmazni kívánó, hőkezelést végző, feldolgozatlan nyersfából fa csomagolóanyagot előállító üzemnek 2006. január 31-ig be kell nyújtania az R. e rendelet 3. §-ával beiktatott 33. §-ának (10) bekezdése szerinti tanúsítványt a Szolgálatnak.

9. §

Ez a rendelet az Európai Unió következő jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog,

valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről,

b) a Bizottság 2004/102/EK irányelve (2004. október 5.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a közösségen belüli elterjedése elleni védekezésről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II., III., IV. és V. mellékletének módosításáról,

c) a Tanács 2005/15/EK irányelve (2005. február 28.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a közösségen belüli elterjedése elleni védekezésről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének módosításáról.